Vedtekter for Vestlandsutstillingen

Klikk her for å laste ned vedtekter som PDF

 §1: Formål

Organisasjonen VU er et samarbeid mellom institusjonene Stavanger kunstforening, Haugesund kunstforening, Kunsthuset Kabuso, Sunnfjord Kunstlag, Kunstmuseet KUBE og billedkunstorganisasjonene i Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Utstillingen skal fortrinnsvis vises i de samarbeidende institusjoners lokaler.

Formålet er å arrangere en årlig utstilling med verk av kunstnere som har tilknytting til Vestlandet. Utstillingen skal vise samtidskunst av høy kvalitet. Kunstnere med tilknytting til Vestlandet har rett til å sende inn arbeider for vurdering om deltakelse.

Utstillingen mottar støtte fra fylkeskommunene i Hordaland, Møre og Romsdal, Rogaland og Sogn og Fjordane.

§2: Styret og årsmøtet

Styrets oppgaver er å se til at utstillingen gjennomføres etter sitt formål og innenfor de økonomiske rammer som står til disposisjon. Styret har 9 medlemmer med personlig vara og består av 1 representant fra hver av de samarbeidende institusjoner og organisasjoner. Medlemmene bør utnevne/velge sine styrerepresentanter i VU-styret for to år om gangen.

Styret møtes normalt bare på årsmøtet, og er beslutningsdyktig bare dersom minst halvparten av representantene er til stede.

Saker til årsmøtet må være styreleder i hende senest 1. april. Årsmøtet holdes i mai.

Årsmøtet velger et arbeidsutvalg (AU) med tre medlemmer med en felles vara. AU blir valgt av styrets medlemmer og består av VU’s styreleder, nestleder og et AU-medlem. Både institusjonene og organisasjonene skal være representert i AU. Leder og nestleder skal komme fra hvert sitt fylke. Styreleder blir valgt for to år om gangen. De andre blir valgt for et år om gangen.

Årsmøte skal godkjenne revidert regnskap og årsmelding.

Årsmøte skal gjøre budsjettvedtak i forhold til året en er inne i og året etter. Herunder fastsette godtgjørelse for verv.

Årsmøtet gir AU fullmakt til å velge kunstnerisk ledelse for inntil 3 år fram i tid.

Årsmøtet skal kalles inn på minst en måneds varsel, og sakspapirer skal være styremedlemmene i hende to uker før årsmøtet.

AU kan kalle inn til ekstraordinært årsmøte. Dersom halvparten av de samarbeidende partene krever det skriftlig, må AU kalle inn til ekstraordinært årsmøte.

 §3: AU har ansvar for:

  • at det utarbeides budsjett og søknad om tilskudd til utstillingens drift
  • å vurdere gjennomføring og legge ramme for utstillingen, herunder bestemmelser om innsendingen av arbeider
  • å utarbeide retningslinjer for drift som jevnlig oppdateres
  • orientere styrets medlemmer jevnlig og rådføre seg med disse når situsjonen krever det
  • at det føres protokoll fra styrets møter og alle AU-møter som sendes styremedlemmene og de institusjoner/organisasjoner de representerer.
  • Å forberede årsmøte i samarbeid med administrasjonen.
  • Å finne kunstnerisk ledelse til VU for inntil 3 år fram i tid. AU plikter å rådføre seg med styret pr. e-post underveis i prosessen.

AU er beslutningsdyktig når to av dem er til stede.

 §4: Kunstnerisk ledelse

Den kunstneriske ledelse for VU består av en eller flere personer og er engasjert for en eller flere utstillinger. Den kunstneriske ledelse har som oppgave å utvikle et kunstnerisk konsept for presentasjon av utstillingen og å velge ut verk til utstillingen blant innsendte arbeider. I tillegg til utvalget av innsendte verk kan den kunstneriske ledelse innta et begrenset antall verk til utstillingen etter invitasjon i samråd med AU.

 §5: Administrasjon

Administrasjonen av VU besørges av en tilsatt koordinator eller et av visningsstedene etter nærmere arbeidsinstruks og samarbeidsavtale.

§6: Vedtektsendring og oppløsning

Endringer av vedtektene for VU kan bare gjøres av årsmøte med 2/3 flertall.

Nye institusjoner kan tas opp som samarbeidende part av årsmøte med 2/3 flertall.

Hvis en institusjon/organisasjon vil tre ut av samarbeidet, så må dette meldes skriftlig før årsmøtet, men det kan først tre i kraft fra årsskiftet over ett og ett halvt år etterpå. Årsmøtet kan med 2/3 flertall gi AU fullmakt om å godkjenne kortere oppsigelsestid.

Oppløsning av samarbeidet om VU krever 2/3 flertall på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte to måneder senere. For at oppløsningen skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.

Eventuelle verdier og eiendeler fordeles mellom de samarbeidende institusjonene/organisasjonene etter årsmøtets avgjørelse.

Flesland 13.mai 2009