Olav Lavik

Olav Lavik (1897-1968). Jurymedlem 1939.