Inghild Karlsen

Fødd 1952 i Tromsø. Jurymedlem 1981, 1982.